Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Preventívne prehliadky

Napísal dňa 13. december 2016

Význam preventívnej prehliadky spočíva v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali návštevu lekára. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité.

Vo vyspelých krajinách sú na prvých miestach v príčinách úmrtnosti srdcovocievne a nádorové ochorenia. Keďže v počiatočných štádiách nebolia a človek ich necíti, často sa im hovorí aj tichí zabijaci. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali zdravotné riziká včas a zachytili ochorenie v počiatočnom štádiu, keď je ľahšie liečiteľné a má samozrejme aj lepšiu prognózu. Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, gynekológa, urológa a gastroenterológa. V Slovenskej republike absolvuje počas roka preventívnu prehliadku iba 25 % populácie, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia. Sme veľmi pozadu od európskych krajín,kde sa prevencii zúčastňuje podstatne viac obyvateľov.

Preventívna prehliadka detí u všeobecného lekára pre deti a dorast

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Termíny preventívnych prehliadok u detí sú zväčša zabezpečované bezproblémovo, pretože v rannom veku dieťaťa je kontakt rodiča a lekára pomerne častý aj vďaka tomu, že počet prehliadok je vyšší ako v dospelom veku. Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacov, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3 a 15 rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky. Prehliadku vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast, s ktorým zákonný zástupca dieťaťa – poistenca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

4444

Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 48 hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o banálne vyšetrenie novorodenca, pozostávajúce z komplexného pediatrického vyšetrenia vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom a podporí sa laktačný program. Často krát je prvá preventívna prehliadka realizovaná v domácom prostredí, kde lekár mapuje aj sociálne prostredie rodiny. Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života.

Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podľa schválenej očkovacej schémy. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a  zraková ostrosť. Lekár overí lateralitu, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra sa po telesných deformitách a  prejavoch porúch správania. Hodnotí sa sociálna situácia. Podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove. Odmerá sa krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč a močový sediment (v 3. roku života, v  5. roku života, v  6. roku života alebo v  7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku, v  9. roku života, v  11. roku života, v  13. roku života, v  15. roku života). V 11. a  17 roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov. Nemenej dôležité je aj pravidelné poradenstvo rodičom pri každej preventívnej prehliadke. Rodičia majú práve tu priestor na otázky týkajúce sa zdravotného stavu ich dieťaťa.

V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi a v 17 alebo v 18 roku života aj o vyšetrenie triacylglycerolov. Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v produktívnom veku života. V prípade potreby sa dieťa odosiela na potrebné odborné vyšetrenia

Foto: pixabay.com