Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo vás zaujíma? Napíšte nám váš tip.

Vedieť skôr znamená vidieť dlhšie

Napísal dňa 5. február 2018

Diabetik má až 10 – 20 krát vyššie riziko oslepnutia, než človek bez cukrovky.

Diabetik má až 10 – 20 krát vyššie riziko oslepnutia, než človek bez cukrovky a diabetická retinopatia je najčastejšou príčinou slepoty ľudí v produktívnom veku v priemyselne vyspelých krajinách sveta. Toto ochorenie predstavuje problém nielen zdravotný, ale aj sociálny a psychologický, vedie u pacientov k závislosti na iných osobách a prudko znižuje kvalitu ich života. Len včasný záchyt, adekvátna starostlivosť a spolupráca pacienta vedú k zabezpečeniu čo najdlhšieho času videnia.

Diabetes mellitus je chronické ochorenie spôsobené nedostatočnou tvorbou inzulínu, alebo jeho zníženým účinkom v periférnych tkanivách v dôsledku rezistencie, čo vedie k hyperglykémii, teda neprirodzene zvýšenej hladine cukru. Cukrovka je zväčša pomaly a postupne progredujúce ochorenie, ktoré poškodzuje prakticky všetky tkanivá a orgány tela čo vedie k postupnému zhoršovaniu ich funkcií. Cukrovka je v súčasnej dobe hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, amputácií na dolných končatinách a násobne je zvýšené aj riziko srdcovocievnych ochorení. Pokiaľ nie je adekvátne liečená skracuje očakávanú dĺžku života pacienta až o 15-20 rokov.  Keďže diabetes mellitus je chronické ochorenie, nie je vyliečiteľné, ale pri dôkladnej starostlivosti zo strany lekára a spolupráci pacienta sa dá dosiahnuť stav zabezpečujúci plnohodnotný kvalitný život.  Postupujúca choroba však vedie k znižovaniu kvality života pacienta a ku komplikáciám, pričom najčastejšími sú ochorenia dolných končatín (tzv. diabetická noha) a ochorenia očí (diabetická retinopatia vedúca k slepote).

eye

Oko a videnie

Ľudské oko je výnimočný orgán, v ktorom sa úzko prepája sieť nervových vlákien, fotoreceptorov, epitelových buniek a cievneho systému. Svetlo, ktoré vnímame, dopadá na sietnicu, kde ho zachytávajú citlivé body odvádzajúce signály do mozgu. Toto sa deje v čase kratšom ako stotiny sekúnd, pričom množstvo informácií takto spracúvaných predstavuje väčší objem dát, než je schopný spracovať v rovnakom čase kvalitný počítač.

Poškodenie sietnice je dôsledkom faktu, že časť energia zo svetla, ktoré dopadá do oka, vyvoláva tzv. oxidačný stres. Do prostredia v okolí citlivých bodov sa uvoľňujú voľné radikály, poškodzujú bunky a starnúce oko nemá dostatočnú regeneračnú rýchlosť. Dochádza tak ku zmenám, ktoré spočiatku nevyvolávajú žiadne subjektívne príznaky, avšak dajú sa už pri meraní pozorovať na očnom pozadí. Na sietnici sa objavujú žlté škvrnky, nazývané drúzy, ktoré spočiatku nemusia vôbec komplikovať videnie, zrakovú ostrosť. Problematické miesta sa však rozrastajú a postupne pacientovi spôsobujú problémy s videním.

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je termín označujúci poškodenia sietnice oka spôsobené hyperglykémiou. Strata zraku spôsobená diabetickou retinopatiou nebolí, ale trvale postupuje. Často je diabetická retinopatia prehliadaná až do pokročilého štádia ochorenia. Vzťah medi hyperglykémiou, vysokým tlakom a diabetickou retinopatiou je zreteľný. Nadmerné množstvo cukru, spolu s ďalšími sprievodnými javmi cukrovky, spôsobuje nedostatočné okysličovanie sietnice a zároveň dereguláciu rastových hormónov, ktoré vyvolávajú nadmerný rast vlásočníc v oblastiach, kde nemajú byť.

Znaky diabetickej retinopatie

Prvé príznaky nesprevádzajú výrazné zmeny v štruktúre sietnice, pri vyšetrení sú viditeľné len mikroskopické opuchy a poškodenia ciev vlásočníc. Tieto poškodenia sa postupne môžu zväčšovať, krvné vlásočnice začínajú z cievovej vrstvy oka prerážať do sietnice, steny vlásočníc praskajú a tekutina z krvi začína presakovať do sietnice. Toto presakovanie spôsobuje prvé problémy s videním. Postupné rozširovanie presakovania krvi vedie k narušeniu celistvosti sietnice. Postupne sa aktivujú faktory podporujúce rast nových ciev. V tomto štádiu dochádza k nežiaducemu  vytváraniu nových ciev v oblasti oka, ktoré nekontrolovateľne rastú aj do oblastí sietnice. Tento stav vedie ku krvácaniu do vnútornej časti oka (sklovca), prerastaniu ciev do optických nervov, sietnice, makuly a k úplnej strate videnia.

Diabetický edém makuly

Poškodenie makuly (žltej škvrny), je osobitný prípad diabetickej retionopatie. V takomto prípade presakuje tekutina z krvných vlásočníc do oblastí žltej škvrny, kde spôsobujú opuch (edém). Porucha postupuje rýchlo a pacient stráca schopnosť vidieť. Diabetický edém makuly nie je odlišné ochorenie od diabetickej retinopatie, ale vlastne jej následok. Edém makuly nemôže vzniknúť bez predchádzajúcich príznakov retinopatie.

Prejavy ochorenia

Toto ochorenie nebolí, prvé štádia diabetickej retinopatie nemusia sprevádzať žiadne zjavné príznaky. Avšak v prípade symptómov, ako je zlá adaptácia na tmu respektíve prudký prechod do svetla, drobné čierne škvrnky v zornom poli, zníženie farebného kontrastu či rozmazávanie a vytváranie pokriveného, machuľového obrazu treba okamžite vyhľadať očného špecialistu. Znamenajú totiž, že pacient má problém so sietnicou.

Diagnostika

Cieľom vyšetrenia je zistiť stav cievneho systému oka. Pri vyšetrení na štrbinovej lampe sa zisťuje stav rohovky, prednej očnej komory, sklovca a ďalších častí oka. Pomocou tzv. fundus kamery sa vyšetruje makula a sietnica. Vďaka najmodernejšej technológie sa vytvára fotografia očného pozadia, na ktorej sa dokumentuje fyziologický stav. Táto vizualizácia umožňuje presne určiť stav očného pozadia a jeho poškodenia. Na základe toho sa dajú vykonať aj ďalšie vyšetrenia upresňujúce stav ochorenia.

Prevencia

Pacienti s diabetes mellitus by v prípade prevencie diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly mali v prvom rade dodržiavať svoj diétny diabetický režim vrátane nastavenia na liečbu. Riziko očných porúch sa však s predlžujúcim sa diabetickým stavom úmerne zvyšuje. Súčasťou prevencie by mala byť pravidelná preventívna návšteva špecializovaného lekára – oftalmológa, ktorý môže ochorenie diagnostikovať dlho pred tým, než sa prejavia prvé príznaky.

Terapia

Neexistuje spôsob, ako ochorenie úplne vyliečiť, jestvujú však terapeutické opatrenia, ktoré dokážu zastaviť rozvoj ochorenia, stabilizovať stav a v niektorých prípadoch dokonca zlepšiť kvalitu zraku. Najväčšie výhody terapie z hľadiska pacienta sú skvalitnenie vizuálnych funkcií a zlepšenie kvality života vďaka lepšiemu videniu. Na liečbu sa využíva niekoľko terapeutických postupov, ako je úprava pozadia laserovou fotokoaguláciou či chirurgickou operáciou sklovca.

Novým postupom v prípade diabetickej retinopatie s diabetickým edémom makuly  je využitie anti-VEGF liečby. VEGF je skratka, ktorá znamená vascular endothelial growth factor, teda rastový faktor podporujúci rast vlásočníc. Tento faktor je zodpovedný za rast nových ciev. Zabránenie jeho aktivitám znamená, že sa prestanú vyvíjať vlásočnice tam, kde nemajú. Zastavenie rastu ciev tak spôsobí, že choroba nepostupuje. Účinné látky sa podávajú injekciou priamo do oka. Podávajú sa raz za 4-6 týždňov za sterilných podmienok na operačnom sále. Po prvých 3 injekciách nasleduje udržiavacia fáza , počas ktorej sú pacienti sledovaní a liečba sa podáva podľa potreby. Nežiaduce účinky tejto liečby sú zriedkavé. Tieto anti-VEGF látky sa používajú aj pri liečbe vekom podmienenej degenerácie makuly. Podľa medzinárodných štúdií, ktoré boli spracované v Izraeli a v Dánsku počas rokov 1999 – 2010 počet pacientov, u ktorých vekom podmienená degenerácia makuly skončila slepotou klesol o 50%. Liečba teda dáva nádej pacientom na lepší a kvalitnejší život.

Zdroj: PR Servis, Snowball.sk, Foto: archív

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.